Poučení o interpretaci a použití DNA testů Fagron Genomics

FAGRON a.s. zajišťuje prostřednictvím společnosti Fagron Genomics, S.L.U, provedení genetického testu biologického materiálu získaného od objednatele – spotřebitele.

Tyto testy nenahrazují lékařskou konzultaci ani nepředstavují diagnostiku nebo léčbu, ani by neměly být interpretovány tímto způsobem. Pouze odborníci v dané oblasti, tedy zejména lékaři, případně příslušní zdravotničtí pracovníci, mohou interpretovat výsledky uvedených testů na základě jejich znalosti klinických záznamů a dalších relevantních informací o objednateli (případně jiné osobě, které je DNA test určen) a na vlastní odpovědnost doporučovat objednateli (případně jiné osobě, které je DNA test určen) vhodnou diagnostickou nebo medikamentózní léčbu. Testy jsou určeny výhradně pro výzkumné, informační a vzdělávací účely, přičemž užití jakýchkoli informací získaných objednatelem – spotřebitelem na základě testů je výlučně jeho rizikem.

Poskytovaná služba nemá charakter zdravotní služby a jejím účelem nejsou preventivní, diagnostické ani jiné obdobné výkony. Zhotovitel není zdravotním zařízením a jeho zaměstnanci nejsou zdravotními pracovníky.

Test nenahrazuje návštěvu lékaře či jiného zdravotního odborníka, nenahrazuje odborné lékařské vyšetření, stanovení diagnózy, poradenství či léčbu příslušným zdravotním odborníkem. Pokud má objednatel – spotřebitel na základě testu jakékoliv obavy či dotazy zejména ohledně jeho zdravotního stavu, měl by se obrátit na svého lékaře či jiného zdravotního odborníka. Genetický výzkum, jakožto vědní odvětví, není komplexní a stále se vyvíjí. Mnoho genetických zjištění, které se v testech mohou objevit, nebyla klinicky validována a použité technologie není v oblasti klinického testování využívána ve větší míře. Z těchto důvodů nemusejí být výsledky testů přesné. Rovněž nové vědecké poznatky mohou v budoucnu konkrétní, již provedené testy, respektive jejich výsledky, změnit. Za účelem interpretace testů, případně za účelem získání komplexnějších výsledků je třeba obrátit se na příslušného odborníka.

Testy zejména nejsou určeny k tomu, aby:

  • informovaly objednatele – spotřebitele o jeho současném zdravotním stavu bez zvážení zdravotních a klinických údajů;
  • objednatel – spotřebitel na základě nich samostatně diagnostikoval, předcházel či léčil jakoukoliv chorobu či onemocnění;
  • objednatel – spotřebitel na základě nich činil jakékoliv lékařské rozhodnutí včetně, zejména se na základě nich rozhodl užívat jakékoliv léky a případně v jakém množství.  

FAGRON a.s. ani Fagron Genomics, S.L.U nejsou odpovědní za jakékoliv použití či interpretaci výsledků testů objednatelem – spotřebitelem a výslovně tímto objednatele – spotřebitele upozorňuje na to, že pouze odborník v dané oblasti, tedy zejména lékař, případně příslušný zdravotnický pracovník, je odborně způsobilý k použití či interpretaci testu, a že by tyto činnosti neměl objednatel – spotřebitel provádět sám a pokoušet se test sám použít či interpretovat.

FAGRON a.s. a Fagron Genomics, S.L.U si výslovně vyhrazují oprávnění učinit jakékoli právní kroky, které jí k tomu poskytne příslušný právní řád, v případě nevhodného, nedbalého nebo nesprávného použití nebo nevhodné, nedbalé nebo nesprávné interpretace výsledků testů. Příslušný odborník, zejména tedy lékař, případně příslušný zdravotnický pracovník, kterému je genetický test objednatelem – spotřebitelem předán, je odpovědný za zajištění vhodného poradenství v oblasti genetiky a zdravotnictví pro objednatele (případně jiné osobě, které je DNA test určen).