Ochrana osobních údajů pro DNA testy Fagron Genomics

1
Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak společnosti Fagron Genomics a FAGRON a.s. (společně také jen jen „FAGRON“ nebo „my“) zpracovávají vaše osobní údaje a jak dále s vašimi osobní údaji nakládáme a chráníme je v souvislosti s poskytováním genetických testů a vyšetření.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „zákazník“ nebo též „vy“). V souvislosti s poskytování genetických testů se jedná především o vaše odebrané vzorky, výsledky těchto testů a rovněž vaše kontaktní údaje, které nám poskytuje v případě, kdy si objednáváte testy a naše jiné služby.

Při poskytování našich služeb vždy v nejvyšší možné míře dbáme na ochranu vašeho soukromí a osobních údajů, a to v souladu s pravidly obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále také jen jako „GDPR“).

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat vás o (i) tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje (kapitoly 3 až 5), (ii) vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom vám pomohli je uplatňovat (kapitola 6).

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2
Správce osobních údajů a kontaktní ÚDAJE

Správcem vašich osobních údajů jsou následující společnosti:

  • Fagron Genomics, S.L.U., se sídlem: Josep Tapiolas Num.150 08226 – (Terrassa) – Barcelona, Španělsko, identifikační číslo: B67076059 (dále také jako „Fagron Genomics“), která je poskytovatelem genetického vyšetření a přímo provádí rozbory vašich genetických vzorků, popř. jejich uchovávání, pokud jste tuto možnost zvolili.
  • FAGRON a.s., se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10108, IČ: 467 09 355 (dále jen „FAGRON a.s.“), která je poskytovatelem služby, vstupuje s vámi do smluvního vztahu a zajišťuje a zprostředkovává genetická vyšetření a související služby.

Fagron Genomics a FAGRON a.s. jsou součástí jedné skupiny podniků. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajů vystupuje každá z těchto společností jako samostatný správce osobních údajů.

Kontaktní údaje pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou: obchod@fagron.cz

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v těchto Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde online.

3
DNA testování

3.1 
Genetické údaje a údaje o zdravotním stavu

Odebírané vzorky, které jsou nezbytné pro poskytnutí našich služeb, mají povahu genetických údajů, které jsou chráněny jako tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR. To platí rovněž pro další údaje získané na základě takto odebraných vzorků, včetně tedy výsledků testů a jiných hodnocení, které rovněž mohou obsahovat údaje o vašem zdravotním stavu. Veškeré zpracování těchto údajů a nakládání s nimi se řídí podmínkami čl. 9 GDPR, podle kterého platí, že k jejich pracování je nezbytný váš souhlas.  

Pro úplnost upozorňujeme, že jakékoliv výsledky, ač se mohou kvalifikovat jako údaje o zdravotním stavu, nenahrazují lékařskou konzultaci ani nepředstavují diagnostiku nebo léčbu, ani by neměly být interpretovány tímto způsobem. Pro více informací rovněž odkazujeme na naše Obchodní podmínky pro DNA testy Fagron Genomics (zejména čl. 2.22).

3.2
Účel zpracování

Jakékoliv výše uvedené údaje zpracováváme vždy pouze na základě výslovného souhlasu zákazníka (tj. vyšetřované osoby) v souladu s čl. 9 odst. 2 a) GDPR:

3.2.1
Genetické laboratorní vyšetření a osobní zpráva

Jedná se o genetické vyšetření, které je poskytováno jako součást provedení genetické studie a zpracování výsledků a dotazníku za účelem přípravy osobní zprávy.

Tento účel je nezbytnou součástí poskytování služby genetického laboratorního vyšetření a zahrnuje, kromě jiného odběr vzorku DNA, přímé a nepřímé izolace DNA, provedení genetické analýzy DNA, sestavení osobní zprávy a sdělení výsledků provedených testů vyšetřované osobě. Takové zpracování může zahrnovat rovněž případnou další konzultace s odborníky, pokud jste si takovou službu zvolili.

Zpracování údajů pro tento účel zajišťuje primárně společnost Fagron Genomics. FAGRON, a.s. je zprostředkovatelem těchto služeb, se kterým vstupujete do smluvního vztahu. Vzhledem k tomu, že součástí poskytování této služby je zpracování genetických údajů, je nezbytný souhlas se zpracování těchto osobních údajů. Bez vašeho výslovného souhlasu vám nejsme schopni poskytovat naše služby.

3.2.2 
Budoucí testování

Pokud nám poskytnete výslovný souhlas, můžeme vaše odebrané vzorky, zprávy o DNA a další výstupy spojené s Vaším testování ukládat pro účely případných budoucích genetických testování, ke kterým se u nás můžete v budoucnu opětovně přihlásit (tj. objednat si opětovné testování, pro které bude rovněž vyžadován nový výslovný souhlas s využitím těchto nových vzorků). Uložení těchto údajů je nezbytné pro účely budoucí analýzy, která může díky zpracování historických dat poskytnout podrobnější a přesnější výsledky DNA, zpráv o DNA a dalších souvisejících výstupů, a to za využití existujících i všech budoucích metod, které mohou přicházet pro zpracování těchto analýz v úvahu.

V případě, že nám tento souhlas neudělíte, bude Váš výsledek a související údaje bezodkladně zlikvidovány po provedení genetického laboratorního vyšetření a vyhotovení zprávy (ledaže by aplikovatelné právní předpisy vyžadovaly delší dobu uchování). To znamená, že nebude již možné v budoucnosti výsledek vyšetření v případě potřeby znovu ověřit či doplnit a pro další testování bude nutný nový odběr biologického materiálu.

Zpracování údajů pro tento účel zajišťuje primárně společnost Fagron Genomics. FAGRON, a.s. je zprostředkovatelem těchto služeb, se kterým vstupujete do smluvního vztahu. Vzhledem k tomu, že součástí poskytování této služby je zpracování genetických údajů, je nezbytný souhlas se zpracování těchto osobních údajů. 

3.2.3
Anonymizovaná analýza

S vaším souhlasem můžeme odebrané vzorky, zprávy o DNA a další údaje anonymizovat a v této anonymizované podobě dále využívat pro výzkumné, vědecké a statistické účely, a to včetně vývoje nových produktů.

3.2.4
Sdílení výsledků se zvolenými osobami

Na základě vaší žádosti můžeme rovněž zaslat výsledky Vašich testů Vámi vybrané (zmocněné) osobě, a to na kontaktní údaje, které nám poskytnete.

V případě, že se Vyšetřovaná osoba nedosáhla zletilosti a souhlas s genetickým testováním za ni udílí zákonný zástupce, tento zákonný zástupce (popř. zákonní zástupci) budou mít vždy přístup k výsledkům testování.

3.3
Doba zpracování

Vaše genetické vzorky, zprávy o DNA a další výstupy spojené s Vaším testování uchováváme po dobu nezbytnou pro zpracování těchto genetických vzorků a vypracování analýzy výsledků genetického vyšetření,  ledaže by aplikovatelné právní předpisy vyžadovaly delší dobu uchování.

Dále je uchováváme po dobu odpovídající účelu, pro který nám poskytnete svůj souhlas.

Pokud nerozhodnete jinak (neudělíte souhlas s uložením výsledků pro budoucí testování nebo anonymizovanou analýzu), bude zpracování ukončeno bez zbytečného odkladu po poskytnutí služby; odebrané genetické vzorky (biologický materiál) a související údaje mohou být uchovávány delší dobu v souladu s platnou právní úpravou. Bližší informace u uchování genetických vzorků naleznete na v rámci sekce Často kladené dotazy: https://www.fagrongenomics.cz/faq  

4
Související a podpůrné zpracování osobních údajů

4.1
Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby, na základě různých zákonných důvodů a pro odpovídající účely. Tyto účely zpracování se týkají společnosti FAGRON a.s., která vyřizuje vaše objednávky a poskytuje službu v souladu s Obchodními podmínkami pro DNA testy Fagron Genomics. K těmto účelům nejsou v žádném případě využívány vaše genetické údaje, odebírané a/nebo uchovávané genetické vzorky.

4.1.1
Dodávka zboží a poskytování služeb

Vaše kontaktní údaje zpracováváme v rámci plnění smluvního vztahu. Pro tento účel vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy jiná pověřená osoba zákazníka a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). Tyto osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro poskytnutí genetického laboratorního vyšetření a poskytnutí osobní zprávy a případných dalších služeb dle vaší volby.

4.1.2
Komunikace se zákazníky

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat při jakékoliv přímé komunikaci, která se týká poskytování našich služeb, vašich dotazů, požadavků nebo případných stížností či reklamací. Zároveň vás můžeme kdykoliv kontaktovat po dobu trvajícího smluvního vztahu, a to zejména v případě, kdy si v rámci našich služeb zvolíte variantu uchování vašich genetických vzorků, jak je popsáno výše.

4.1.3
Účetní doklady a jiné zákonné povinnosti

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména vystavených). Podle našich platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o DPH) máme povinnost tyto doklady uchovávat. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

4.1.4
Zasílaní obchodních sdělení a jiných marketingových aktivit

Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našich službách a jiných obchodních sdělení související s našimi službami. Jedná se zejména o novinky týkající se našich služeb a produktů, které by pro vás mohly být na základě vašeho předchozího využívání našich služeb relevantní. Novinky vám můžeme zasílat prostřednictvím vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o novinkách v rámci Společnosti či doručování jiných obchodních sdělení.

 

4.1.6
Cookies

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky. Více informací o tom, jak používáme nástroje cookies, naleznete zde

4.2
Doba zpracování údajů

Pokud nám ze zákona nevyplývá jiná povinnosti, vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro splnění smluvních závazků či uplatnění nároků vyplývajících z příslušné smlouvy (nejdéle vždy však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu zpracování, popř. nevyvstane zatím nepředpokládaný oprávněný zájem společnosti FAGRON a.s. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů.

5
Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména s:

  • orgány veřejné moci a jinými subjekty, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;
  • účetním a daňovým poradcům, externím mzdovým, účetním, popř. svým právním zástupům;
  • v případě pojistné události s pojišťovnou a dalším subjektem, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;
  • poskytovatelem softwarových služeb;
  • poskytovatelem poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; a/nebo
  • poskytovatelem platebních služeb a zpracovatelem plateb.

6
Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data a další opatření.

Přístup k výsledkům genetického vyšetření na základné vámi poskytnutých genetických údajů s vámi sdílíme elektronicky, přičemž přístup k tomuto výsledku je zabezpečen individuálním identifikátorem, který je vytvořen na základě vašich osobních údajů, které jste nám poskytnuli při vytváření objednávky.

7
Vaše práva jako subjektu údajů

7.1
Uplatnění práv subjekty údajů

Pokud uplatníte jakékoliv vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty podle článku 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek zaslán vámi. Vaše žádosti zpravidla vyřídíme do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7.2
Co můžete požadovat

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos, právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas, který jste nám poskytli. Vezměte prosím na vědomí, že zpětvzetí vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování uskutečněného na základě vašeho souhlasu před tímto zpětvzetím.

7.3
Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.  Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

7.4
Vymazání vašich osobních údajů

Výše uvedeným způsobem nás můžete kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů.

Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme plnění smluvních nebo zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

7.5
Odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu výše uvedeným způsobem. Vaše osobní údaje zablokujeme proti jakémukoliv dalšímu zpracování.

V případě, že odvoláte souhlas s prováděním laboratorního genetického vyšetření, nejsme vám oprávněni tuto službu poskytnout. Pro více informací rovněž odkazujeme na naše Obchodní podmínky pro DNA testy Fagron Genomics (zejména čl. 2.13).

V případě, že jste zvolili službu budoucího testování, avšak odvoláte váš souhlas,  budou vaše výsledky a související údaje bezodkladně zlikvidovány. To znamená, že nebude již možné v budoucnosti výsledek vyšetření v případě potřeby znovu ověřit či doplnit a pro další testování bude nutný nový odběr biologického materiálu.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.

7.6
Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím výše uvedenými způsoby.

Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný. 

7.7
Námitky proti zpracování

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Námitky proti zpracování můžete vznést výše uvedeným způsobem.

7.8
Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.  

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit výše uvedeným způsobem.

7.9
Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8
Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na následujícím odkazu:.

O podstatných změnách vás můžeme informovat prostřednictvím vámi sdělené emailové adresy před datem jejich účinnosti.