Obchodní podmínky pro DNA testy Fagron Genomics

1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FAGRON a.s., se sídlem Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 467 09 355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 10108 (dále jen „zhotovitel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese obchod.fagron.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat dílo od zhotovitele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání díla v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5

Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2
UZAVŘENÍ SMLOUVY A NÁSLEDNÁ REALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1

Veškerá prezentace díla umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně tohoto díla. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o díle, a to včetně uvedení ceny díla a nákladů za jeho navrácení, jestliže toto dílo ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Cena díla je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu o dílo za jiných individuálně sjednaných podmínek.

2.3

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je dílo doručováno v rámci území České republiky.

2.4

Pro objednání díla vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále také jako „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména informace o:

 • 2. 4. 1 objednávaném díle,
 • 2. 4. 2 způsobu úhrady ceny díla, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného díla a
 • 2. 4. 3 informace o nákladech spojených s dodáním díla.

2.5

Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

2.6

Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství děl, výše ceny děl, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), případně i o úhradu ceny díla/děl předem.

2.7

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem (uzavření smlouvy o dílo) vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

2.8

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9

Dílem objednávaným u zhotovitele dle těchto obchodních podmínek je vždy a pouze DNA test NutriGen™ či DNA test TeloTest™.

2.10

Po uzavření smlouvy o dílo bude objednateli doručena zásilka obsahující první část díla, a to sadu pro odebrání DNA vzorku, předplacenou odpovědní obálku a dva kusy souhlasu se zpracováním osobních údajů a poskytnutí služby.

2.11

Rozbalením sady na odebrání DNA vzorku, zaniká možnost objednatele odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení článku 4.2 těchto obchodních podmínek, a to z důvodu, že sadu na odebírání DNA vzorku není poté možno vrátit zhotoviteli z hygienických důvodů, což je důvodem nemožnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku. Sada na odebrání DNA vzorku je rozbalena zejména, pokud je porušena plomba umístěná přes její uzavíratelné balení nebo je poškozeno balení.

2.12

Po doručení zásilky uvedené v článku 2.10 těchto obchodních podmínek objednateli je objednatel povinen použít sadu pro odebrání DNA vzorku v souladu s návodem, který je přiložen k této sadě, případně s videonávodem umístěným na https://www.fagrongenomics.cz/navod, vyplnit a podepsat dva kusy souhlasu se zpracováním osobních údajů a s poskytnutím služby, vše vložit do přiložené předplacené obálky a tuto odeslat nejpozději do šesti měsíců ode dne doručení zásilky objednateli a zároveň do jednoho týdne ode dne rozbalení sady na odebírání DNA vzorku zhotoviteli. Nejpozději v den odeslání je objednatel povinen vyplnit a odeslat příslušný osobní dotazník na adrese www.fagrongenomics.cz/dotaznik. Pokud vše výše uvedené nebude odesláno zhotoviteli nejpozději do šesti měsíců ode dne doručení zásilky objednateli nebo do jednoho týdne ode dne rozbalení sady na odebírání DNA vzorku objednatelem, není zhotovitel povinen pro objednatele již ničeho plnit a objednatel zároveň nemá nárok požadovat po zhotoviteli vrácení, byť i části, ceny díla. V případě, že má být testován vzorek DNA osoby odlišné od osoby objednatele, je nutné, aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů a s poskytnutím služby vyplněn a podepsán osobou, o jejíž vzorek DNA se jedná a pokud půjde o osobu mladší 18 let nebo o osobu s omezenou svéprávností, pak je třeba, aby souhlas se zpracováním osobních údajů a s poskytnutím služby podepsal zákonný zástupce i osoba, jejíž vzorek DNA má být testován, ledaže by tato osoba nebyla schopna se sama podepsat. V případě absence takového podpisu platí, že zákonný zástupce prohlásil, že příslušná osoba není schopna se podepsat.

2.13

Bez vyplnění příslušného osobního dotazníku (na adrese www.fagrongenomics.cz/dotaznik), vyplnění a podepsání dvou kusů souhlasu se zpracováním osobních údajů a s poskytnutím služby a doručení těchto dokumentů zhotoviteli není možné provést další část díla, a to vyhotovení DNA testu a zpracování jeho výsledků. Pokud by byl ze strany objednatele před předáním výsledků DNA testu objednateli souhlas se zpracováním osobních údajů a s poskytnutím služby vzat zpět, nebude DNA test proveden a jeho výsledky nebudou objednateli předány, přičemž objednatel zároveň nemá nárok požadovat po zhotoviteli vrácení, byť i části, ceny díla.

2.14

Vzhledem k tomu, že obligatorní podmínkou provedení díla je vyplnění a podepsání dokumentů uvedených v bodě 2.12 a 2.13 těchto obchodních podmínek, a v případě že půjde o testování vzorku DNA osoby mladší 18 let rovněž jejich podepsání zákonným zástupcem této osoby, je vhodné, aby objednatelem, byla osoba starší 18 let, přičemž objednatel odesláním objednávky prohlašuje, že je osobou starší 18 let.

2.15

Pokud by nebyl DNA vzorek zaslaný objednatelem zhotoviteli použitelný za účelem vyhotovení DNA testu, zejména pokud by byl vzorek nesprávně objednatelem odebrán, bude ze strany dodavatele zaslána zásilka uvedená v článku 2.10. těchto obchodních podmínek znovu zdarma, nanejvýše však dvakrát. Pokud by ani třetí odebraný vzorek nebyl pro vyhotovení testu použitelný, nebude DNA test proveden a objednatel v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny díla či její části.

2.16

Druhá část díla, a to vyhotovení DNA testu a zpracování jeho výsledků, bude zhotovitelem provedena subzhotovitelem, společností Fagron Genomics, S.L.U., se sídlem: Josep Tapiolas Num.150 08226 - (Terrassa) - Barcelona, IČ: B67076059 (dále také jako „Fagron Genomics, S.L.U.“).

2.17

Výsledky DNA testu budou objednateli doručeny v elektronické formě na elektronickou adresu (která bude uvedena při vyplnění a odeslání osobního dotazníku), a to nejpozději však do tří měsíců (obvykle však bývají výsledky doručovány ve lhůtě do jednoho měsíce), ode dne, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručena odpovědní zásilka obsahující vzorek DNA odebraný podle návodu, který bude pro vyhotovení testu použitelný, a dále vyplněné a podepsané dva kusy souhlasu se zpracováním osobních údajů a s poskytnutím služby a vyplněný osobní dotazník.

2.18

V případě, že je objednaným genetickým testem NutriGen™, je třetí částí díla konzultace výsledků tohoto testu s odborníkem v oblasti výživy v celkové délce 1 hodiny (při zakoupení základní verze analýzy; 60 minut), případně (při zakoupení kompletní verze analýzy) v celkové délce 2 hodin (120 minut). Třetí část díla si může objednatel rezervovat na webové stránce https://rezervace.fagrongenomics.cz/.  Uvedená konzultace proběhne pomocí dálkových komunikačních prostředků (například pomocí telefonu nebo programu Skype). Zajištění dálkového komunikačního prostředku (telefon nebo softwarové vybavení) a vzniklé náklady s tímto prostředkem si spojené hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Objednatel má v rámci díla (pouze u genetického testu NutriGen™) nárok na konzultaci v časovém limitu 1 hodiny (60 minut), případně 2 hodin (120 minut) - podle zakoupené verze . Konzultaci nad rámec výše uvedeného časového limitu si může objednatel dohodnout přímo s příslušným odborníkem na výživu, přičemž na takový právní vztah se neužijí tyto OP a zhotovitel není účastníkem takového právního vztahu.

2.19

Třetí část díla je ze strany objednatele nepovinná. V případě, že objednatel nebude mít zájem o třetí část díla, nemusí si rezervovat termín konzultace. 

2.20

Pokud objednatel projeví zájem využít třetí část díla (podle bodu 2.18 těchto obchodních podmínek), je povinen provést rezervaci termínu konzultace na webové stránce https://rezervace.fagrongenomics.cz/ nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení druhé části díla na jeho elektronickou adresu. Po uplynutí lhůty 30 dnů od doručení druhé části díla (výsledky DNA testu) zaniká nárok na poskytnutí třetí části díla (konzultace s odborníkem v oblasti výživy). Pokud objednatel konzultaci v uvedené lhůtě nevyužije, či konzultaci využije pouze částečně, nemá nárok na jakoukoli slevu z ceny díla, vrácení části ceny díla či jakékoliv jiné plnění ze strany zhotovitele.

2.21

Pokud objednatel projeví zájem využít třetí část díla provedením rezervace na webové stránce https://rezervace.fagrongenomics.cz/, souhlasí s tím, že zhotovitel předá druhou část díla (výsledky DNA testu objednatele v elektronické podobě) zhotovitelem vybranému odborníkovi na výživu za účelem konzultace, přičemž druhou část díla (výsledky DNA testu objednatele v elektronické podobě) odborník na výživu po konzultaci bezodkladně zlikviduje.

2.22

DNA testy Fagron (NutriGen™; případně TeloTest™), jejichž provedení je předmětem smlouvy o dílo, včetně jejich výsledků (dále také jako “testy“), nenahrazují lékařskou konzultaci ani nepředstavují diagnostiku nebo léčbu a neměly by proto být interpretovány tímto způsobem. Pouze odborníci v dané oblasti, a to zejména lékaři, případně příslušní zdravotničtí pracovníci, mohou interpretovat výsledky uvedených testů na základě jejich znalosti klinických záznamů a dalších relevantních informací o objednateli (případně jiné osobě, které je DNA test určen) a na vlastní odpovědnost doporučovat objednateli (případně jiné osobě, které je DNA test určen) vhodnou diagnostickou nebo medikamentózní léčbu. Testy jsou určeny výhradně pro výzkumné, informační a vzdělávací účely, přičemž užití jakýchkoli informací získaných objednatelem na základě testů je výlučně jeho rizikem.

Poskytovaná služba nemá charakter zdravotní služby a jejím účelem nejsou preventivní, diagnostické ani jiné obdobné výkony. Zhotovitel není zdravotním zařízením a jeho zaměstnanci nejsou zdravotními pracovníky.

Test nenahrazuje návštěvu lékaře či jiného zdravotního odborníka, nenahrazuje odborné lékařské vyšetření, stanovení diagnózy, poradenství či léčbu příslušným zdravotním odborníkem. Pokud má objednatel na základě testu jakékoliv obavy či dotazy týkající se jeho zdravotního stavu, měl by se obrátit na svého lékaře či jiného zdravotního odborníka. Genetický výzkum, jakožto vědní odvětví, není komplexní a stále se vyvíjí. Mnoho genetických zjištění, které se v testech může objevit, nebylo klinicky validováno a použitá technologie není v oblasti klinického testování využívána ve větší míře. Z těchto důvodů nemusejí být výsledky testů přesné. Rovněž nové vědecké poznatky mohou v budoucnu konkrétní, již provedené testy, respektive jejich výsledky, změnit. Za účelem interpretace testů, případně za účelem získání komplexnějších výsledků, je třeba se obrátit na příslušného odborníka.

Testy zejména nejsou určeny k tomu, aby:

 • informovaly objednatele o jeho současném zdravotním stavu bez zvážení zdravotních a klinických údajů;
 • objednatel na základě nich samostatně diagnostikoval, předcházel či léčil jakoukoliv chorobu či onemocnění;
 • objednatel na základě nich činil jakékoliv lékařské rozhodnutí včetně, zejména se na základě nich rozhodl užívat jakékoliv léky a případně v jakém množství.   

Zhotovitel ani Fagron Genomics, S.L.U nejsou odpovědni za jakékoliv použití či interpretaci výsledků testů objednatelem (případně jinou osobou, které je DNA test určen), a výslovně tímto zhotovitel objednatele upozorňuje na to, že pouze odborník v dané oblasti, tedy zejména lékaři, případně příslušní zdravotničtí pracovníci, jsou odborně způsobilí k použití či interpretaci výsledků testu, a že by tyto činnosti neměl objednatel (případně jiná osoba, které je DNA test určen) provádět sám a pokoušet se test sám použít či interpretovat. Zhotovitel a Fagron Genomics, S.L.U si výslovně vyhrazují oprávnění učinit jakékoli právní kroky, které jim k tomu poskytuje příslušný právní řád, v případě nevhodného, nedbalého nebo nesprávného použití nebo nevhodné, nedbalé nebo nesprávné interpretace výsledků testů. Je to pouze odborník, tedy zejména lékař, případně příslušný zdravotnický pracovník, kterému je genetický test, respektive jeho výsledky, objednatelem (případně jinou osobou, které je DNA test určen) předán, kdo je odpovědný za zajištění vhodného poradenství v oblasti genetiky a zdravotnictví pro objednatele (případně jiné osobě, které je DNA test určen).

3
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Cenu díla a případné náklady spojené s dodáním díla dle smlouvy o dílo může objednatel uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány,

3.2

Společně s cenou díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním díla ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou díla i náklady spojené s balením a dodáním díla.

3.3

Případné slevy z ceny díla poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

3.4

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo objednateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zhotovitel vystaví a doručí objednateli na e-mailovou adresu kupujícího v den doručení zásilky dopravcem. Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě.

4
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1

Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od smlouvy o dílo o dodávce díla, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy, případně i od smlouvy o dílo, o dodávce zboží/díla v uzavřeném obalu, které objednatel - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Rozbalením sady na odebrání DNA vzorku, zaniká možnost objednatele – spotřebitele odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení článku 4.2. těchto obchodních podmínek, a to z důvodu, že sadu na odebírání DNA vzorku není poté možno vrátit zhotoviteli z hygienických důvodů, což je důvodem nemožnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku. Sada na odebrání DNA vzorku je rozbalena zejména, pokud je porušena plomba umístěná přes její uzavíratelné balení nebo je poškozeno balení. Odesláním odpovědní zásilky objednatelem – spotřebitelem zhotoviteli ve smyslu ustanovení článku 2.12. této smlouvy zaniká možnost objednatele – spotřebitele odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení článku 4.2. těchto obchodních podmínek, a to z důvodu, že další fází provádění díla je vyhotovení DNA testu a jeho výsledků, což představuje zhotovení díla na objednávku ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

4.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí díla, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů díla nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky díla. Odstoupení od smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může objednatel využit vzorový formulář poskytovaný zhotovitelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat, mimo jiné, na adresu provozovny zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele info@fagrongenomics.cz.

4.3

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Dílo či jakákoliv jeho část předaná objednateli – spotřebiteli, musí být objednatelem – spotřebitelem zhotoviteli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením díla či jakékoliv jeho části zhotoviteli, a to i v tom případě, kdy dílo či jeho část nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí zhotovitel peněžní prostředky přijaté od objednatele – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je zhotovitel od objednatele – spotřebitele přijal, případně jiným způsobem, pokud se na něm objednatel – spotřebitel se zhotovitelem dohodli. Zhotovitel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem – spotřebitelem již při vrácení díla objednatelem – spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím objednatel – spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li objednatel – spotřebitel od smlouvy, zhotovitel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel – spotřebitel dílo vrátí nebo prokáže, že dílo bylo zhotoviteli odesláno.

4.5

Nárok na úhradu škody vzniklé na díle je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení ceny díla.

5
PŘEPRAVA A DODÁNÍ DÍLA

5.1

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2

Je-li zhotovitel podle smlouvy povinen dodat dílo či jeho část na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít dílo či jeho část při dodání.

5.3

V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno dílo či jeho část doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4

Při převzetí díla či jeho části od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady a další práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

6
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě, že je objednatel spotřebitelem, tak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2

Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo či jeho část nemá při převzetí vady. Zejména zhotovitel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel dílo či jeho část převzal:

 • 6. 2. 1 má dílo či jeho část vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 6. 2. 2 se dílo či jeho část hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo či jeho část tohoto druhu obvykle používá,
 • 6. 2. 3 dílo či jeho část odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 6. 2. 4 je dílo v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 6. 2. 5 dílo či jeho část vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3

Zhotovitel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Objednatel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u díla v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Je-li na díle, na jeho obalu, v návodu připojenému k dílu či jeho části nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze dílo či jeho část použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo či jeho část bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li objednatel zhotoviteli vadu díla či jeho části oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat.

6.4

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u zhotovitele. Je-li však v potvrzení vydaném zhotovitelem ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě zhotovitele nebo v místě pro objednatele bližším, uplatní objednatel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je zhotovitel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zhotovitel je povinen objednateli – spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel – spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené zhotovitelem k provedení opravy. Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci objednatele – spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace objednatele – spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitele s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.5

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.6

Nemá-li dílo či jeho část vlastnosti stanovené v čl. 2 obchodních podmínek, může objednatel požadovat i dodání nového díla či jeho části bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části díla, může objednatel požadovat jen výměnu této části díla; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového díla či výměnu části díla má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má objednatel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového díla bez vad, na výměnu jeho části nebo na opravu díla, může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu zhotovitel nemůže dodat nové dílo bez vad, vyměnit jeho část nebo dílo opravit, jakož i v případě, že zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy objednateli působilo značné obtíže.

6.7

Má-li objednatel právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zhotovitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1

Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické adresy info@fagrongenomics.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele.

7.3

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy, pokud je objednatelem spotřebitel, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zhotovitelem a objednatelem ze

7.4

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6

Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1

Ochrana osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zhotovitele plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://www.fagrongenomics.cz/ochrana-osobnich-udaju. Tento dokument je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

9
DORUČOVÁNÍ

9.1

Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu objednatele, s čímž objednatel souhlasí.

10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

10.4

Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro doručování FAGRON a.s., Holická 31m, 77900 Olomouc, adresa elektronické pošty obchod@fagron.cz, telefon +420 585 222 590. 

V Olomouci dne  17. 02. 2021